֓

2019tG
(5/23)
C告
ROOPPQOOOV
OPOOPPOOOR
C君
()Γc(3)A(2)A|(0.2)Aē(3.1)|
()Vq(1)AY(3)A(2)AL(1)AV(2)|R
{ۑ LA{()
Oۑ L()
ۑ ()
14 V@l T 12
OU R W@ Q P
] P O@ S Q
E O O@c 12 15

(5/22)
C君
OOOQPOOOPS
OOOOOOOOOO

()W|R
()c(8)A(1)|Ԓ
X Q@l S Q
OU Q W@ O Q
] R P@ Q O
E O O@c W S

C告
OOOOOOPOORS
POOOOOOOOOP
Rw
()yd(6)A(4)|
(R)ac(10)|{
Oۑ ()
ۑ LQ() (R)
10 RS@l P RR
OU T RU@ P RP
] O RP@ P RO
E R RO@c U RS

X(5/20)
ˌw
OORROOOOOU
OPSOSOOPwPO

()V(2.1)Ayc(4.2)AJ(1)|AL
()(3)Ac(6)|
{ۑ O()
Oۑ ()
ۑ ؁An()
˂V W@l ˂S 11
OU ˂V U@ ˂P P
] ˂P Q@ ˂O P
E ˂O P@c ˂S X

Ya
OOOOPOOOP
OPOOQSOPW
C告
(Y)c(5)AOc(2.2)||
()Γc(5)A(3)|
ۑ ΒJQ()
YT 12@l Y
OU Y12 T@ YP Q
] YP Q@ YO Q
E YO P@c YW S

m
OOOROOPOPT
OOTOOTOOwPO
Rw
()␣(2.2)A{(4.1)A(1)|gcA
(R)(4)Aac(4)A͕(1)|{
Oۑ c()
ۑ 쓇A{(R)
W R12@l R RV
OU T RQ@ Q RP
] R RQ@ O RP
E P RQ@c R RX

C君
PPOPOOROOU
OPOOOOOOOP
th
()Vq(5)AW(4)|R
(t)c|΍
Oۑ ()
ۑ AR()
W tV@l S tQ
OU V tT@ P tS
] Q tO@ P tP
E P tP@c W tV

Q
5/19

POOOOPOOOPOOR
OOOOOPOOPPOPS
ˌw
()R(11)A꞊(0)Aΐ(0.1)|
()J(5)Ayc(3)AB(4)|
Oۑ ()
ۑ AQAk() An()
13 12@l V ˂W
OU U ˂V@ P ˂P
] S ˂R@ Q ˂Q
E Q ˂Q@c 14 14

C告
POPQOOPQOV
OOPOPOOSOU
Op
()yd|
(O)(7.2)A(0.1)A쓇(1)|{i
{ۑ Xe(O)
Oۑ ΒJ() Xe(O)
ۑ ydAAL() (O)
14 OU@l Q OV
OU U OR@ O OQ
] P OQ@ P OO
E O OQ@c O

xb{
OOOOOOOO
POTOPOwV
C君
(x){(2.1)A(3.2)|L
()W|R
ۑ _AR()
xS 10@l xP S
OU xW O@ xO Q
] xO O@ xO S
E xO O@c xU U

Rw
OOSSPPRPR
OOOOPPOQ
Ku
(R)ac(6)A(1)|{
(K)R{(2.2)AR(0.1)AR(4)|q
{ۑ (R)
Oۑ AcA(R)
ۑ сAA(R) {(K)
R16 KT@l RT KR
OU RR KS@ RP KQ
] RR KP@ RO KO
E RO KQ@c RV KV

Ya
OOOOROPSOW
OOPOOOPPOR
Rw@
(Y)c(6)AOc(3)||
(R)(7)Aؑ(1)A(0.2)Ac(0.1)|Ic
{ۑ J(Y)
ۑ JQAc(Y) (R)
YX RS@l YS RW
OU YR R15@ YQ RO
] YO RO@ YO RO
E YP RO@c Y R

Ȗ؍H
OOOOOO
SSROwPP
th
()Ó(2.2)A(1.1)|n
(t)c(4)AO}(1)|΍
Oۑ QA(t)
ۑ (t)
ȂS tW@l ȂO tW
OU ȂQ tR@ ȂR tO
] ȂP tO@ ȂP tQ
E ȂO tO@c ȂS tU

5/18

OOOOOOOOOO
OOOPOPOOwQ

()(5)Ag(2)A(1)|
()R(8)A(1)|Ԓ
ۑ gAR()
R X@l R T
OU U 10@ P P
] O Q@ P Q
E O Q@c R 10

m
POPOOQSW
OOOOOOOO

()Rc|
(){(6)A(1)|Y
ۑ nӐL()
W U@l S P
OU S T@ O P
] Q P@ O P
E P O@c T U

P(5/18)
ˏ
POPOOOROOT
POOOOROPPU
Rw
()(8.2)|R
(R)ac(6.1)A͕(1.1)Aac(1)|{
{ۑ {(R)
Oۑ ac(R)
ۑ () cAA(R)
V RW@l U RQ
OU V RS@ Q RQ
] P RQ@ O RO
E P RQ@c W RT

؍XÑ
OOOPOOOOQR
OPOOOOORwS
C告
()–(7.1)A{(0.1)Ag(0.1)|r
()(7.2)Aē(1.1)|
Oۑ R()
ۑ rA–()
؂V V@l ؂P Q
OU ؂U U@ ؂O P
] ؂O Q@ ؂O T
E ؂O P@c ؂R S

ˌw
POOVOQPPP
OOOOOQOQ
_O
()B|
(_)ѓ(3.0)A(4)|
Oۑ {()
ۑ BA؁A() Q(_)
12 _T@l ˂V _O
OU ˂R _V@ ˂O _Q
] ˂P _O@ ˂P _O
E ˂O _P@c ˂X _R

c{Esc{Es

2018HG
(10/28)
ˈw
TOOOPROOOX
RQOOPOOOOU
th
()R(2)An(3)AJ(4)|
(t)c(1)AX(7)Aen(1)|΍
{ۑ XQ() ΍(t)
Oۑ n() ؑ(t)
ۑ AR()
12 t11@l ˂T tS
OU ˂U tV@ ˂R tP
] ˂P tO@ ˂P tQ
E ˂P tP@c ˂V tW

(10/27)
th
OOOOOOOQOQ
OOOOOPOOOP
Rw@
(t)c|΍
(R)(6.2)A(0.1)A(0.2)A(0)A(1.1)|Ic
ۑ Е(t)
tT RU@l tR RO
OU tS RX@ tQ RP
] tO RP@ tP RP
E tO RO@c tV RU

ˈw
OOOOOROPOS
OOOOOOPPOQ
Ku
()ɗ|
(K)R(5.1)Aђ(3.2)|q
Oۑ ()
ۑ () ()
˂X KU@l ˂R KQ
OU ˂V KT@ ˂Q KP
] ˂Q KO@ ˂S KT
E ˂O KO@c ˂V KT

X
10/23
l
OQOOOOOQ
RPPOOSwX
th
()y(2.1)A؉(3.1)A|R
(t)c|΍
{ۑ XAc(t)
Oۑ (t)
ۑ q() XA(t)
V tX@l P tS
OU V t11@ O tP
] P tO@ O tP
E O tP@c U tS

ˈw
OOPRPPOPPW
OOOOPOOOOP

()ɗ|
()q(4.1)A(0.2)A{(4)|Y
ۑ AX()
13 V@l ˂U R
OU ˂S P@ ˂R O
] ˂V O@ ˂O Q
E ˂O O@c 14 W

Ku
OQROOOROOW
OOQOOOQOOS
Cb{
(K)R(3)A(4)Aђ(2)|q
()|֌
{ۑ ()
Oۑ {A(K)
ۑ A(K) ؂QA֓()
K10 W@l KU T
OU KW T@ KP P
] KR P@ KP Q
E KP P@c KW X

10/22
Op
OPOOOOOP
QQORQOwX
Rw@
(O)(3.1)A(2.2)|{i
(R)(3.1)A(3.2)|Ic
{ۑ 쑺(R)
ۑ XeA(O) nӁAQA_(R)
OU R11@l OR RS
OU OT RT@ OO RO
] OO RP@ OP RO
E OP RO@c OU RV

P
10/22
l
OOOOQTPOOW
OOQOOOOOOQ
b{H
()y(8)A؉(1)|R
(b)(6)Aߓ(3)|]
Oۑ ܖ(b)
ۑ AxQAC()
12 bQ@l T bV
OU U bX@ P bP
] S bP@ O bO
E P bO@c 10 bS

th
OOSOOOQOPV
OOPPQOQOOU

(t)c|
()(3)AR(3.1)A꞊(2.2)|
{ۑ c()
Oۑ RAL()
ۑ AcQ(t) –()
t10 10@l tV P
OU tS Q@ tP O
] tQ O@ tP P
E tO P@c tW S

10/21
푍w@
OOOOOOTOOT
OPOOOPOOTV
ˈw
()c(6)Aen(1)A(1.1)Aac(0.1)|ens
()ɗ(6.1)AR(2.2)|
{ۑ 卂() XTi()
Oۑ ֓()
ۑ ens() v()
X ˂T@l S ˂W
OU P 10@ P ˂P
] O ˂O@ P ˂O
E P ˂O@c T ˂U


OPOOOOOOST
OOPOOPOOOQ
_O
()q|Y
()(8)Aѓ(1)|
ۑ {() x()
10 W@l T Q
OU T S@ Q O
] R R@ P P
E P O@c X U

Ku
OOPOOOOOOOOOOQR
OPOOOOOOOOOOOOP
ː
(K)R(5)Aђ(9)|q
(){(4)AR(10)|vۓc
{ۑ vۓc()
ۑ pc(K) ()
KX ˂W@l KV ˂R
OU KV ˂X@ KO ˂Q
] KR ˂Q@ KO ˂P
E KO ˂P@c K12 10

10/20
w@
OOOOPOOOPQ
QOPOOPORwV
Rw@
()R(2.2)AȖ(5.1)|ac
(R)(6)A(3)|Ic
{ۑ 쑺A(R)
ۑ –() A(R)
10 R12@l P RP
OU W RR@ O RO
] O RQ@ P RP
E O RO@c W RU

Vw@
OOOOOOOOOO
OOOOOPOOwP
Op
()с|
(O)ˁ|{i
{ۑ (O)
ۑ A͓() {iA(O)
V O11@l P OQ
OU R OT@ O OP
] O OP@ O OP
E Q OR@c X OS

X|[cRxar

@

@t
@
@
ȁ@
Q@n
R@

܂ł̎
߂

JE^[